ติดต่อเรา/ร้องเรียน

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)

การรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายและแนวปฎิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอกให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผิดต่อหลักการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม และโปร่งใส รวมถึงคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เว็บไซต์บริษัทwww.pppgc.co.th

ทางไปรษณีย์

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 321 หมู่ 5 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ทางอีเมลwhistleblower@pppgc.co.th

 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน.1

 

    ดาวโหลดแผนที่ : ดูแผนที่ขนาดใหญ่

    บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

    321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
    จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
    โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)