ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งว่าง/เอกสารที่ใช้สมัครงาน

พนักงานสโตร์ (Store Staff)

พนักงานฝ่ายผลิต (Local Boiler)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

ช่างไฟฟ้า

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)
  • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม ต่างๆ (ถ้ามี)

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)