เกี่ยวกับพีพีพี

มุ่งมั่นแปรรูปปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย และพลังงานอย่างคุ้มค่าปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน และผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบมาตรฐานสากล

รู้จักพีพีพี

จากวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียว

” PALM COMPLEX “

โครงการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร…ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด จึงก่อกำเนิดจากการประสานพลังของ 3 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ได้แก่

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด
หนึ่งในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าปลีกน้ำมันชั้นนำในประเทศไทย

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
ผู้ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่มียอดการเข้าถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มในประเทศไทย

โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ปาล์มคอมเพล็กซ์

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบและก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 และดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex โดยการรวบรวมเอาทุกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่ของน้ำมันปาล์มมารวมไว้ในที่เดียว มีทำเลที่ตั้งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ ใกล้แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของการขนส่งทางบก เนื่องจากอยู่ใกล้รถไฟรางคู่ การขนส่งทางน้ำอยู่ใกล้กับท่าเรือบางสะพานและท่าเรือระนอง ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศได้สะดวกทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Zero Waste การนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการสูญเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิสัยทัศน์ PPPGC พันธมิตรอันดับ 1 ในธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบมาตรฐานสากลต่อไป และยึดมั่นในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งโอกาสและประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งการสร้างงานให้กับชุมชนในพื้นที่ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2558
2559
2560
2561
2562
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

เริ่มดำเนินการจัดหาและจัดซื้อเครื่องจักรหลักและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

เริ่มดำเนินการก่อสร้างและนำเข้าเครื่องจักรหลัก
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

ประกอบและก่อสร้างเครื่องจักรหลักจนแล้วเสร็จ และเริ่มการ Commissioning
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

เสร็จสิ้นการ Commissioning และเริ่มเดินเครื่องจักร
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

ดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

PPP VISION : วิสัยทัศน์

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1

ในธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

PPP MISSION : พันธกิจ

ต่อลูกค้า

ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ต่อผู้ส่งมอบ

เป็นคู่ค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรอย่างยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ต่อผู้ปฎิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสภาพแวดล้อมและการทำงานที่ปลอดภัย

ต่อชุมชนและสังคม

ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

PPP VALUES : ค่านิยม

P Pure
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
P Proactive
การทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
P Passion
มีความเป็นเจ้าของ ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
G Growth
คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
C Customer Service
ใส่ใจ เข้าใจ รับรู้และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง

โครงสร้างองค์กร

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และโรงงานผลิตน้ำมันโอเลอิน

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลและโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

คลังจัดเก็บน้ำมัน

โรงงานไฟฟ้าและไอน้ำ

โรงงานไบโอแก๊ส

กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการ  Zero Waste

คือ การนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการสูญเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างครบวงจรของปาล์มคอมเพล็กซ์อย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมเรา

ระเบียบการขอเยี่ยมชม
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1

เปิดให้เยี่ยมชมในวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 10.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

2

ขอความร่วมมือเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จำนวนอย่างน้อย 10 ท่าน

3

ผู้เยี่ยมชมแต่งกายสุภาพ สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น

4

ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในส่วนงานการผลิตและบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต

5

เวลาการรับเยี่ยมชม

 • ช่วงเช้า เวลา 09.30 – 11.30 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น.
6

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม

 • แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมกิจการฯ
 • กรุณาแนบหนังสือแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ โดยนำเรียนถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย…
  • วัตถุประสงค์และหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม
  • วันและเวลาที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  • รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน พร้อมตำแหน่ง(ถ้ามี)
  • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email Address

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)